Politica de confidentialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.Politica de confidențialitate a acestui site de service este informativă, ceea ce înseamnă că nu este o sursă a obligațiilor utilizatorului site-ului web. Politica de confidențialitate stabilește, în principal, regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către controlorul site-ului web, inclusiv bazele, scopurile și sfera de aplicare a prelucrării acestor date, precum și drepturile persoanelor vizate și informațiile privind utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice pe Site-ul.

1.2.Co-Controlorii datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web sunt www.autodna.ro ASDIRECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) din Lodz (adresa sediului social si a serviciului: Str. Karolewska 13C, Suite 31, 90-560 Lodz), inscris in Registrul Antreprenorilor din Registrul National al Curții (KRS) tinut de Tribunalul Districtual pentru Lodz-Śródmieście la Lodz, Divizia Comercială a Tribunalului National al 20-lea, la numarul KRS 0000349742, capital initial: 12 900 PLN, Numar de identificare a contribuabilului: 5492391545, REGON Numarul de inregistrare al firmei): 121164104, adresa de e-mail: kontakt@autodna.pl numărul de telefon de contact: 48223500128si Car Data SRL, companie cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Arinii Dornei nr.14, bl. 16, sc. A, ap. 15, adresa de e-mail: contact@autodna.ro denumit in continuare " controlor "sau" co-controlori.

1.3.Datele personale de pe site sunt procesate de controlor în conformitate cu reglementările aplicabile, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare "GDPR" sau "Regulamentul PIB". Textul oficial al GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Utilizarea site-ului, inclusiv încheierea de contracte, este voluntară. În mod similar, furnizarea de date cu caracter personal de către Utilizatorul sau Clientul site-ului cu privire la utilizarea site-ului Web este voluntară, cu două excepții: (1) încheierea de contracte cu Controlorul - nerealizarea datelor personale necesare pentru o intrare în și executarea unui contract de servicii online cu și de către Controlor, în cazurile și în domeniul de aplicare stabilit pe Website, precum și în Regulile site-ului web și în politica de confidențialitate din prezentul document, fac imposibilă intrarea menționată anterior; în situația de mai sus, furnizarea de date cu caracter personal este o cerință contractuală pe care orice persoană vizată care dorește să încheie un contract cu controlorul trebuie să îndeplinească prin furnizarea acestor date, după cum este necesar; de fiecare dată, domeniul de aplicare al datelor necesare introducerii acestora este predeterminat pe site-ul Serviciului și în Regulile site-ului de service; (2) Obligațiile statutare ale Controlorului - furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală în conformitate cu regulamentele de drept general aplicabile, obligând Controlorul să prelucreze datele cu caracter personal (de exemplu în scopuri fiscale sau contabile), ceea ce face imposibilă îndeplinirea de către Controlor a obligației menționate anterior.

1.5.Controlorul exercită o diligenă în ceea ce privește protejarea intereselor persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate prin aceasta, fiind responsabile în mod special de asigurarea că datele colectate de acestea sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legislația; (2) colectate în scopuri legitime specifice, fără a fi prelucrate în mod contrar; (3) în mod substanțial precis și adecvat scopurilor de prelucrare a acestora; (4) stocate într-o formă care să permită identificarea obiectului lor, cu toate acestea nu mai mult decât este necesar în scopul prelucrării; (5) prelucrate într-un mod care să garanteze securitatea lor adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării interzise sau ilicite sau a pierderii, distrugerii sau distrugerii accidentale, prin mijloace tehnice sau organizatorice adecvate.

1.6.Având în vedere natura, scopul, contextul și scopurile procesării datelor, precum și riscul unei încălcări a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, cu un grad diferit de probabilitate și gravitate de pericol, controlorul stabilește măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru pentru a se conforma prezentului regulament și pentru a fi astfel probabile. Dacă este necesar, măsurile revizuite sunt revizuite și actualizate. Controlorul ia măsurile tehnice care împiedică persoanele neautorizate să obțină sau să modifice datele personale trimise electronic.

1.7.Orice cuvinte, expresii și acronime conținute în politica de confidențialitate de aici, începând cu o scrisoare principală (de exemplu, Furnizorul de servicii, Site-ul de service, Serviciul online), trebuie interpretate în conformitate cu Regulile serviciului online disponibile pe paginile site-ului Serviciului online.

2. LEGALITATEA DE PROCESARE A DATELOR

2.1.Controlorul este autorizat să proceseze date cu caracter personal atunci când - și într-o măsură - este îndeplinită una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată a dat consimțământul prelucrării datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice: (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract pe care persoana vizată o reprezintă sau a cărei acțiune este necesară așa cum a solicitat persoana vizată înainte de înscrierea la aceasta; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea de către Controlor a obligației legale care le obligă; (4), prelucrarea este necesară în scopurile care rezultă din interesele legitime urmărite de controlor sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este copil.

2.2.De fiecare dată prelucrarea datelor cu caracter personal de către controlor necesită minim una din bazele menționate la pct. 2.1 de mai sus. Bazele specifice pentru prelucrarea de către controlor a datelor personale ale utilizatorilor și clienților site-urilor de servicii online sunt menționate în punctul ulterior al politicii de confidențialitate - cu referire la fiecare scop specific al prelucrării acestor date de către controlor.

3. 3. SCOPUL DE PROCESARE A DATELOR WEB, BAZA, TERMENUL SI DOMENIUL DE APLICARE

3.1.KDe fiecare dată, scopul, baza, termenul, domeniul de aplicare și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de controlor rezultă din acțiunile întreprinse de un anumit utilizator sau de un client al site-ului de service.

3.2.Controlorul poate procesa date personale pe site-ul Serviciului în următoarele scopuri, pe următoarele baze, în următorii termeni și în următoarele scopuri:

Scopul procesării datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor și termenul de stocare a datelor
Domeniul de aplicare a datelor prelucrate
Incheierea unui contract de servicii online sau a unei acțiuni întreprinse în conformitate cu solicitarea persoanei vizate anterior intrării în astfel de contracte.
GDPR, Art. 6 Sec. 1 L. b (executarea unui contract)

Datele sunt stocate atâta timp cât este necesar pentru executarea, încetarea sau expirarea unui contract.
Domeniul maxim de aplicare: numele complet, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon de contact, adresa de livrare, sediul principal / sediul social (strada, numărul străzii, numărul de apartament, codul poștal, orașul, țara) denumirea juridică a companiei și numărul de identificare al contribuabilului (PNI) al unui utilizator sau al unui client.
Marketing direct
GDPR, Art. 6 Sec. 1 L. f (interes legitim al operatorului)

Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de către operator, cu toate acestea nu mai mult decât pentru o perioadă de prescripție pentru creanțele față de persoana vizată în legătură cu operarea economică a Controlorului. Termenul de prescripție este prevăzut de reglementările legale, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de exploatarea economică fiind de trei ani).
Controlorul nu poate procesa date în scopuri de marketing direct dacă persoana vizată a făcut obiecții cu privire la aceasta.
Numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail.
Marketing
GDPR, Art. 6 Sec. 1 L. (consimțământul)

Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.
Numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail.
Contul de contabilitate
GDPR, Art. 6 Sec. 1 L.c, coroborat cu Legea contabilității din 30 ianuarie 2018, art. 74 Sec. 2 (Jurnalul Legilor 2018, Poziția 395)

Datele sunt stocate pentru perioada legală în conformitate cu obligația legală de a stoca contabilitatea la care este supusă controlorul (5 ani, începând cu anul care urmează anului fiscal la care se referă datele).
Numele complet, adresa de domiciliu / sediul principal / sediul social, denumirea juridică a întreprinderii și numărul de identificare al contribuabilului (PNI) al unui utilizator sau al unui client al serviciului.
Stabilirea, urmărirea sau apărarea revendicărilor eventual ridicate de sau contra Controlorului
GDPR, Art. 6 Sec. 1 L. f

Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de către Controlor, cu toate acestea nu mai mult decât pentru o perioadă de limitare a creanțelor față de persoana vizată în legătură cu operarea economică a Controlorului. Termenul de prescripție este prevăzut de reglementările legale, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de exploatarea economică fiind de trei ani).
Numele complet, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa de livrare (strada, numărul străzii, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa domiciliului / sediul principal / sediul social.

În cazul utilizatorilor de servicii sau al clienților care nu sunt consumatori, controlorul poate procesa în plus numele legal al firmei și numărul de identificare al contribuabilului unui utilizator sau unui client al serviciului.

4. RECIPIENȚI ALE DATELOR WEBSITE

4.1.Pentru funcționarea corectă a site-ului de service, inclusiv furnizarea corectă de servicii online de către controlor, este esențial ca controlorul să utilizeze serviciile contractorilor externi (cum ar fi, de exemplu, un furnizor de software). Controlorul utilizează numai serviciile furnizate de astfel de operatori care oferă garanții suficiente de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare pentru a îndeplini cerințele din GDPR și pentru a proteja drepturile persoanelor vizate.

4.2.Controlorul nu va transfera date personale în toate cazurile sau la toți destinatarii sau categoriile de destinatari menționați în politica de confidențialitate, transferând aceleași date doar atunci când este necesar în scopul specific al procesării, numai într-o măsură conformă cerințelor respective.

4.3.Controlorul poate transfera date cu caracter personal unei țări terțe, caz în care Controlorul asigură că o astfel de țară beneficiară trebuie să se asigure că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat de GDPR nu trebuie să fie subminat și că persoana vizată ar trebui să poată obține o copie a datelor sale personale. Controlorul va transfera numai datele cu caracter personal colectate în acest caz numai în cazul în care este necesar pentru scopul specific de prelucrare, numai într-o măsură în care acest lucru este necesar, în conformitate cu politica de confidențialitate din prezentul document.

4.4.Datele personale ale utilizatorilor și clienților site-ului de service pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

a.Operatorii de plăți electronice sau de plată a cardului - în cazul unui Client care efectuează plăți electronice sau cu card pe site-ul Serviciului, Controlorul colectează datele sale personale astfel încât un operator selectat care administrează astfel de plăți să fie disponibil pe Website, comandat de către Controlor, într-o măsură necesară pentru a gestiona plata (plățile) unui astfel de client.

b.Furnizorul de chestionar al sondajului de opinie - în cazul unui client care și-a dat acordul pentru a-și exprima opinia cu privire la un contract de vânzare încheiat, Controlorul colectează datele sale cu caracter personal pentru un furnizor de chestionare selectat cu privire la contractele de vânzare încheiate pe site, comandate de către Controlor, într-o măsură necesară pentru ca Clientul să-și dea opinia prin intermediul sistemului de chestionare a anchetei de opinie.

c.Furnizorul de servicii care furnizează Controlorului soluții tehnice, IT și organizaționale care îi permit acestuia să efectueze o operațiune economică, inclusiv Website-ul și serviciile online oferite prin intermediul acestuia (în special, un furnizor de software pentru site-uri web, un furnizor de servicii de e-mail și de găzduire, și furnizor de software tehnic de suport) - Controlorul face ca datele personale ale Clientului colectate să fie disponibile unui furnizor selectat, comandate de către Controlor, numai în cazul în care este necesar în scopul specific al procesării, numai într-o măsură necesară , în conformitate cu politica de confidențialitate prezentată aici.

d.Contabilitate, furnizor de servicii juridice și de consultanță, care oferă asistență juridică și consultanță de contabilitate (în special, un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o agenție de colectare a datoriilor) - Controlorul pune la dispoziția unui furnizor de servicii selectat, comandat de către Controlor, numai în cazul în care este necesar în scopul specific al procesării, numai într-o măsură în care acest lucru este necesar, în conformitate cu politica de confidențialitate din prezentul document.

e.Entitățile și partenerii care cooperează, publicând, publicând sau făcând uz de serviciile Controlorului pe site-urile lor web, pe paginile de internet sau ca parte a serviciilor lor - Controlorul face ca datele personale ale Clientului colectate de acesta să fie disponibile numai pentru îndeplinirea obligației în baza contractelor de drept civil intrat în.

f.Entități cu capital sau legături personale cu Controlorul, în scopurile specificate în politica de confidențialitate din prezentul document.

g.Alte entități, pe baza datelor de stare, sunt anonime, adică astfel de date nu trebuie să identifice un anumit utilizator sau client de serviciu.

h.Organisme sau entități publice, cu scopul de a contracara încălcările legii, fraude și malpractice.

i.În cazul restructurării sau vânzării unei întreprinderi, integral sau parțial, și transferul activelor, integral sau parțial, unui nou proprietar, datele personale ale utilizatorilor de servicii sau ale clienților pot fi transferate unui cumpărător pentru a să asigure furnizarea continuă a serviciilor Controlorului.

5. PROFILUL SITE-ULUI

5.1.GDPR plasează controlorului obligația de notificare a luării deciziei individuale automatizate, inclusiv a profilării, așa cum se face în regulamentul menționat mai sus, art. 22 sec. (1) și (4), precum și - cel puțin în astfel de cazuri - furnizarea de informații esențiale cu privire la principiile respectivei luări de decizii și importanța și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere cele de mai sus, controlorul informează cu privire la posibila profilare în această clauză a politicii de confidențialitate.

5.2.Pe site-ul web, controlorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct, dar deciziile pe care le ia pe baza acestora nu se aplică intrării într-un contract de servicii online sau refuzului de a intra în acel lucru sau opțiunea de a utiliza servicii on-line de pe site. Utilizarea profilului pe site poate avea ca rezultat, de exemplu, acordarea unei reduceri unei persoane, trimiterea acestuia a unui cod de reducere, reamintire a cumpărăturilor neterminate, trimiterea unei propuneri pentru un produs care poate fi în conformitate cu interesele sau preferințele unei persoane , sau oferind condiții mai bune decât cele oferite de oferta standard a site-ului. În ciuda profilării, este o persoană particulară care ia decizia liberă de a profita de condițiile de reducere sau de condiții oferite astfel și de a efectua o achiziție pe site.

5.3.Profilarea pe site constă într-o analiză sau prognoză automată a comportamentului unui anumit individ pe paginile sale, de ex. prin adăugarea unui produs specific în coș, prin navigarea pe o anumită pagină a produsului sau printr-o analiză a istoricului operațional preexistent. Acest profil este condiționat de datele personale ale unui individ în posesia Controlorului, astfel încât acesta din urmă să-i poată trimite, de exemplu, un cod de reducere.

5.4.Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profil, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod similar.

6. DREPTURILE CURSULUI DE DATE

6.1.Dreptul de acces, rectificarea, restricționarea prelucrării, ștergerea sau portabilitatea - persoana vizată are dreptul de a obține de la controlor accesul la datele sale personale, precum și dreptul la rectificare, ștergere ("dreptul de a fi uitat ") sau limitarea prelucrării acestora, precum și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și de a transmite aceste date. Condițiile specifice de exercitare a drepturilor menționate anterior sunt stabilite în GDPR, art. 15-21.

6.2.Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – persoana vizată a cărei date sunt prelucrate de către Controlor pe baza consimțământului său (în temeiul GDPR, articolul 6 secțiunea 1 L. A sau articolul 9 secțiunea 2 L. a ) are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6.3.Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere - persoana vizată a cărei date sunt prelucrate de către Controlor are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere într-un mod conform prevederilor GDPR și legislației romane, Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În Romania, autoritatea de supraveghere este inspectorul general pentru protecția datelor cu caracter personal.

6.4.Dreptul de a formula obiecții - persoana vizată are dreptul de a formula obiecții, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și care se bazează pe art. 6 Sec. 1 L. e (interes public sau sarcini) sau f (interese legitime ale operatorului), inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții. Controlorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care controlorul demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

6.5.Dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

6.6.În ceea ce privește exercitarea drepturilor menționate în această clauză a politicii de confidențialitate, persoanele în cauză pot contacta Controlorul prin trimiterea unui mesaj relevant în scris sau prin e-mail la adresa Controlorului, așa cum este indicat mai sus mai sus sau utilizând un formular disponibil pe Site-ul de service.

7. COOKII WEB, OPERAȚIUNI ȘI DATE DE ANALIZĂ

7.1.Cookie-urile sunt mici fragmente de date în format de fișiere text trimise de un server și stocate pe computerul utilizatorului de către browser-ul web al utilizatorului în timp ce utilizatorul navighează (de ex. Pe un hard disk computer / laptop sau pe cardul smartphone SD - în funcție de dispozitivul vizitatorul site-ului nostru folosește). Pentru informații detaliate privind cookie-urile, precum și istoricul acestora, a se vedea, printre altele: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

7.2.Controlorul poate procesa datele conținute în modulele cookie în timp ce vizitatorii navighează pe site-ul web pentru următoarele scopuri:

a.identificarea și afișarea utilizatorilor de servicii ca logați pe site;

b.stocarea datelor din formularele completate, chestionarele sau datele de logare a site-ului;

c.personalizarea conținutului site-ului pentru a se potrivi cu preferințele utilizatorului serviciului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea exploatării site-ului;

d.menținerea statisticilor anonime reprezentând forme ale exploatării site-ului;

e.remarketing, și anume studierea caracteristicilor comportamentului vizitatorilor site-ului printr-o analiză anonimă a acțiunilor lor (de ex. vizite repetate la anumite pagini, cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilurile și a le oferi reclame care corespund intereselor lor prognozate vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate Googles Inc. și Facebook Ireland Ltd.

7.3.Ca standard, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă în mod implicit spațiul de stocare a modulelor cookie. Fiecare utilizator poate seta termenii de utilizare a cookie-urilor prin propriile setări ale browserului web, ceea ce înseamnă că opțiunea de stocare a modulelor cookie poate fi parțial restricționată (de exemplu, temporar) sau dezactivată complet; în acest din urmă caz, acest lucru poate afecta anumite funcționalități ale site-ului web.

7.4.Setările browserului web în ceea ce privește cookie-urile sunt importante din punctul de vedere al consimțământului față de utilizarea cookie-urilor de către site-ul nostru - în conformitate cu reglementările, că consimțământul poate fi dat și prin setările browserului web. Utilizatorii care refuză să dea consimțământul cookie-ului trebuie să schimbe în mod corespunzător setările browserului lor referitoare la modulele cookie.

7.5.Informații detaliate privind modificarea setărilor cookie-ului browserului și eliminarea modulelor cookie în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de asistență a browserului sau pe site-urile de mai jos (faceți clic pe link-ul corespunzător):

7.6.Pe site-ul Service, Controlorul poate utiliza serviciile Google Analytics și Universal Analytics furnizate de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA), precum și serviciile oferite de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda) și Hotjar Limited (Nivelul 2, Centrul de afaceri St Julian, Strada Elia Zammit 3, STJ 1000 din St Julian, Malta). Serviciile menționate anterior facilitează analiza Controlorului privind traficul de pe site. Datele colectate sunt prelucrate ca parte a serviciilor la care se face referire într-un mod anonimizat (acelea care sunt așa-numitele date de operare, făcând imposibilă identificarea unei persoane), cu scopul de a genera statistici utile în administrarea site-ului. Aceste date sunt globale și anonime, adică fără caracteristici de identificare (date personale) ale vizitatorilor unui site. Controlorul utilizează serviciile menționate mai sus pe site-ul web pentru a colecta aceste date ca surse și mijloace de a solicita vizitatorilor site-ului Web, precum și pentru a obține informații despre comportamentul lor pe site-ul web, dispozitivele și browserele din care vizitează, , date geografice și demografice (vârstă, sex) și interesele acestora.

7.7.Orice persoană poate dezactiva cu ușurință difuzarea informațiilor Google Analytics cu privire la activitățile lor pe site. Pentru a face acest lucru, trebuie instalată aplicația browser, pusă la dispoziție de Google Inc. la adresa:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1.Site-ul Serviciului poate include referințe la alte site-uri web. Controlorul încurajează vizitatorii să acceseze alte site-uri web pentru a-și citi propriile politici de confidențialitate. Politica de confidențialitate de aici este aplicabilă numai site-ului Web al Controlorului.

Va rugam sa fiti informat ca acest site utilizeaza module cookie pentru a va permite sa utilizati serviciul nostru, sa furnizati conținut optimizat si sa adaptati site-ul web la nevoile dvs. Puteți gestiona modulele cookie prin modificarea setarilor browserului dvs. Continuand sa utilizați site-ul nostru fara a modifica setarile browserului dvs., sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre. Puteți afla mai multe in politica de confidentialitate a site-ului nostru.